Γενικά

Ο δικτυακός τόπος cleancarry.gr, αποδίδει την απαιτούμενη βαρύτητα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του.
Η εμπιστοσύνη των επισκεπτών του αποτελεί τη μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Παρακάτω εξηγείται πως ο δικτυακός τόπος συλλέγει
πληροφορίες και πως οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται.

Χρησιμοποιώντας το δικτυακό τόπο συμφωνείτε με τους όρους χρήσης και προστασίας δεδομένων του. Αυτοί οι όροι ισχύουν μόνο για το
δικτυακό τόπο και όχι για άλλους συνδεδεμένους δικτυακούς τόπους. Οι συνδεδεμένοι δικτυακοί τόποι, δεν υπάγονται στους όρους χρήσης και
προστασίας προσωπικών δεδομένων του δικτυακού τόπου.

Ο δικτυακός τόπος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή και χωρίς
προειδοποίηση. Για τους παραπάνω λόγους, παρακαλούμε όπως διαβάζετε τους όρους χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων
οποτεδήποτε επισκέπτεστε το δικτυακό τόπο.
Ασφάλεια πληροφοριών

Καμία διανομή πληροφοριών μέσω διαδικτύου δε μπορεί να θεωρηθεί απολύτως ασφαλής, και κατά συνέπεια δεν μπορούμε να εγγυηθούμε
την ασφάλεια των προσωπικών σας στοιχείων. Ωστόσο, κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας
δεδομένα.

Συλλογή άλλων πληροφοριών (Cookie Control)

Επιπρόσθετες πληροφορίες που αυτόματα συλλέγουμε με την επίσκεψή σας στο δικτυακό τόπο είναι γενικές πληροφορίες για τις ρυθμίσεις του
υπολογιστή σας, τη σύνδεσή σας, την IP διεύθυνσή σας, τη χώρα από την οποία μας επισκεφθήκατε και την ώρα της επίσκεψης.

Αυτές τις πληροφορίες τις χρησιμοποιούμε για ανάλυση στατιστικών δεδομένων και βελτιστοποίηση της προβολής μας.

Μπορείτε να εμποδίσετε τη συλλογή τέτοιων στοιχείων από εμάς αν το επιθυμείτε αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας σχετικά
με τα cookies. Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε απλά να εμποδίσετε την συλλογή πληροφοριών ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας τα cookies
από την εφαρμογή (widget).

Χρήση

Με τη χρήση του δικτυακού τόπου συμφωνείτε σχετικά με τη διατήρηση των πληροφοριών προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε
για το σκοπό παροχής των υπηρεσιών μας προς εσάς.
Ενημερωθείτε σωστά...

Προστασία των δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι τεχνολογίες, των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ),
ιδίως το Διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, απαιτούν την επιβολή ειδικών όρων για τη διασφάλιση του δικαιώματος σεβασμού της
ιδιωτικής ζωής. Η παρούσα οδηγία περιέχει ουσιώδεις κανόνες που προορίζονται να εξασφαλίσουν την εμπιστοσύνη των χρηστών στις
υπηρεσίες και τις τεχνολογίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι εν λόγω κανόνες αφορούν ειδικότερα την απαγόρευση των αυτόκλητων
ηλεκτρονικών μηνυμάτων, το καθεστώς προηγούμενης συγκατάθεσης του χρήστη και την εγκατάσταση «cookies».

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002 σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την «ιδιωτική ζωή και τις
ηλεκτρονικές επικοινωνίες»).

ΣΥΝΟΨΗ

Η οδηγία 2002/58/ΕΚ αποτελεί μέρος της δέσμης ρυθμίσεων για τις τηλεπικοινωνίες και συνιστά τη νέα νομοθετική πράξη που θα καλύψει
τον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και θα τροποποιήσει την υφιστάμενη νομοθεσία που διέπει τον τομέα των τηλεπικοινωνιών.

Η δέσμη ρυθμίσεων για τις τηλεπικοινωνίες περιλαμβάνει τέσσερις ακόμη οδηγίες για το γενικό πλαίσιο, για την πρόσβαση και τη διασύνδεση,
για τις γενικές και ειδικές άδειες, καθώς και για την καθολική υπηρεσία.

Η «δέσμη τηλεπικοινωνιακών ρυθμίσεων» τροποποιήθηκε τον Δεκέμβριο 2009 με τις οδηγίες για τη βελτίωση της νομοθεσίας και για τα
δικαιώματα των πολιτών, καθώς και με την ίδρυση ενός Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC).
Η παρούσα οδηγία αφορά κυρίως την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα πλαίσια της παροχής υπηρεσίας επικοινωνιών.
Ασφάλεια της επεξεργασίας

O πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών υποχρεούται να προστατεύει την ασφάλεια των υπηρεσιών του:

· εξασφαλίζοντας ότι πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα μπορεί να έχει μόνον εξουσιοδοτημένο προσωπικό,

· προστατεύοντας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τυχαία καταστροφή, τυχαία απώλεια ή αλλοίωση,

· διασφαλίζοντας την εφαρμογή πολιτικής ασφάλειας σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας προσωπικών δεδομένων ο πάροχος υπηρεσιών ενημερώνει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο καθώς
και την αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή (ΕΡΑ).

Απόρρητο των επικοινωνιών

Η οδηγία υπενθυμίζει ως βασική αρχή ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να εγγυώνται, μέσω της εθνικής νομοθεσίας, το απόρρητο των επικοινωνιών
που πραγματοποιούνται μέσω δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Οφείλουν, ειδικότερα, να απαγορεύουν σε κάθε άλλο πρόσωπο εκτός των χρηστών την ακρόαση, την υποκλοπή, την αποθήκευση των
επικοινωνιών χωρίς τη συγκατάθεση των ενδιαφερόμενων χρηστών.

Ο συνδρομητής ή ο χρήστης που αποθηκεύει αυτες τις πληροφορίες θα πρέπει προηγουμένως να ενημερώνεται για τον σκοπό της επεξεργασίας
των δικών του δεδομένων. Του δίνεται η δυνατότητα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των δεδομένων κίνησης.

Διατήρηση των δεδομένων

Τα δεδομένα κίνησης που αφορούν συνδρομητές και χρήστες, τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται από τον πάροχο
δημόσιου δικτύου ή διαθέσιμης στο κοινό υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών, πρέπει να απαλείφονται ή να καθίστανται ανώνυμα όταν δεν
είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό της μετάδοσης μιας επικοινωνίας.

Όσον αφορά το ευαίσθητο θέμα της διατήρησης των δεδομένων, η οδηγία ορίζει ότι τα κράτη μέλη δεν επιτρέπεται να αφαίρουν την
προστασία των δεδομένων παρά μόνον όταν πρόκειται για τη διενέργεια ερευνών ποινικού χαρακτήρα ή για τη διαφύλαξη της εθνικής
ασφάλειας, της εθνικής άμυνας και της δημόσιας ασφάλειας.

Ένα τέτοιο μέτρο μπορεί να θεσπιστεί μόνον όταν αποτελεί «αναγκαίο, κατάλληλο και ανάλογο μέτρο στο πλαίσιο της δημοκρατικής κοινωνίας».

Προκειμένου να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα των δεδομένων επικοινωνίας για λόγους διερεύνησης, διαπίστωσης και δίωξης σοβαρών
αδικημάτων, η οδηγία θεσπίζει ένα σύστημα φύλαξης δεδομένων.
Αυτόκλητες επικοινωνίες («spamming»)

Η οδηγία υιοθετεί μια προσέγγιση «συγκατάθεσης» έναντι των αυτόκλητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων εμπορικού χαρακτήρα, σύμφωνα με
την οποία οι χρήστες οφείλουν να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους προτού λάβουν τις εν λόγω επικοινωνίες. Αυτό το σύστημα συγκατάθεσης
καλύπτει επίσης τα σύντομα μηνύματα (SMS) και τα λοιπά ηλεκτρονικά μηνύματα που λαμβάνονται σε οποιοδήποτε σταθερό ή κινητό
τερματικό. Ωστόσο, προβλέπονται εξαιρέσεις.

«Cookies»

Η οδηγία προβλέπει ότι οι χρήστες πρέπει να δίνουν τη συγκατάθεσή τους για την αποθήκευση πληροφοριών στον τερματικό εξοπλισμό τους
ή για να επιτευχθεί η πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες.

Για τον σκοπό αυτόν, πρέπει να παρέχονται στους χρήστες σαφείς και ακριβείς πληροφορίες για τους σκοπούς της αποθήκευσης ή της
πρόσβασης. Οι διατάξεις αυτές προστατεύουν την προσωπική ζωή των χρηστών ενάντια σε κακόβουλα λογισμικά, όπως είναι οι ιοί και το
κατασκοπευτικό λογισμικό, ωστόσο ισχύουν επίσης και για τα «cookies».

Τα cookies συνίστανται σε κρυφές πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ χρήστη του Διαδικτύου και ενός διακομιστή ιστού (web server)
και αποθηκεύονται σε αρχείο στο σκληρό δίσκο του χρήστη.

Οι πληροφορίες αυτές επέτρεπαν αρχικά τη διατήρηση των πληροφοριών μεταξύ δύο συνδέσεων, αλλά αποτελούν επίσης και εργαλείο ελέγχου
της δραστηριότητας του χρήστη του Διαδικτύου, που συχνά αποδοκιμάζεται.

Η οδηγία ενθαρρύνει τη χρήση όσο το δυνατόν προσιτότερων μεθόδων για τον χρήστη, ή αποτελεσματικών τεχνικών μέσων.

Δημόσιοι κατάλογοι συνδρομητών

Οι ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους προτού ο αριθμός τηλεφώνου τους (σταθερού ή κινητού), η ηλεκτρονική
διεύθυνσή τους και η διεύθυνση κατοικίας τους αναγραφούν στους δημόσιους καταλόγους συνδρομητών.
Επιβολή

Τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίζουν ειδικούς κανόνες για τις κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων των ποινικών κυρώσεων, σε περίπτωση
παράβασης των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και να βεβαιώνονται ότι οι αρμόδιες εθνικές αρχές έχουν όλες τις αναγκαίες εξουσίες και μέσα
για την παρακολούθηση και επιβολή των εθνικών διατάξεων που θεσπίστηκαν κατά τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο.
Ταπητοκαθαριστήριο Clean ‘n’ Carry! Τηλέφωνα επικοινωνίας 210 5599438 - 210 6201009 - 694 4351340
 
ΚΟΓΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ CLEAN 'N' CARRY

Με συνεχή παρουσία πάνω από 30 χρόνια
στον τομέα της παροχής υπηρεσιών καθαρισμού
χειροποίητων και μηχανοποίητων χαλιών, μοκετών,
καθαρισμού υφασμάτινων και δερμάτινων σαλονιών
αλλά και καθαρισμού επαγγελματικών χώρων
έχουμε τη δυνατότητα να καλύψουμε οποιαδήποτε
ανάγκη σας για … καθαριότητα.
Δείτε κριτικές πελατών μας και γράψτε μας τη δική σας
κριτική. Πατήστε στο εικονίδιο του ανάλογου
κοινωνικού μέσου.
Copyright  © Clean 'n' Carry - Κατασκευή / Σχεδιάση / Γραφικά (2016 - 2018) @pcrepair4all